( ليست مشخصات كارخانجات توليد شن و ماسه شرق تهران )
( ليست مشخصات كارخانجات توليد شن و ماسه شرق تهران )