تهران مركز
ليست مشخصات كارخانجات توليد شن و ماسه تهران مركز
ليست مشخصات كارخانجات توليد شن و ماسه تهران مركز

( ليست مشخصات كارخانجات توليد شن و ماسه تهران مركز )

رديف

نام معدن

شهر

آدرس

1

ماسه سازكو

تهران

جاده شهريار تهران ـ نرسيده به سعيد آباد

2

تهران شن

تهران

جاده شهريار تهران ـ بعد از سعيد آباد

3

شهيد بروجردي

تهران

بزرگراه آزادگان ـ ابتداي جاده احمد آباد

4

خليج مركزي

تهران

بزرگراه آزادگان ـ خيابان خليج

5

شن ما (1)

تهران

بزرگراه آزادگان ـ خيابان خليج

6

شن ما (2)

تهران

بزرگراه آزادگان ـ خيابان خليج

7

فربت

تهران

بزرگراه آزادگان ـ خيابان خليج

8

شن كو

تهران

جاده تهران قم ـ جنب پلِيس راه حسن آباد