پذیرش همایش  یکشنبه  (۱۴ مهر ماه)  از ساعت ۸ تا ۹ صبح در محل همایش انجام میگردد.

.